Vaiko gerovės komisija

„Didžiausias mokytojo (auklėtojo) menas ir įžvalgiausia mokyklos (darželio) politika – atpažinti vaiko problemą ir tenkinti jo specialiuosius poreikius taip, kad vaikas nesijaustų kitoks, kad jam nesusiformuotų nepilnavertiškumo jausmas“. (A.Ališauskas, 2001)

 Vaiko gerovės komisija (toliau vadinama – komisija) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, švietimo ir specialiojo ugdymo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir šiais nuostatais.

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

VILNIAUS R. VALČIŪNŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS

VEIKLOS PLANAS 2019-2020 M. M.

 Tikslas:

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, atlikti visas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 Uždaviniai:

* Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus bendruomenei aktualiomis temomis.

* Padėti vaikams suprasti, kaip augti sveikam ir saugiam.

* Analizuoti ugdytinių smurto, patyčių atvejus.

* Analizuoti vaikų tarpusavio, pedagogų ir vaikų, pedagogų ir tėvų santykių problemas.

* Dalyvauti įvairiuose projektuose susijusiose su vaikų saugumu.

*  Atlikti ugdytinių kalbos pirminį įvertinimą.

*  Atlikti vaikų specialiųjų poreikių pirminį vertinimą.

* Skatinti pedagogus dalyvauti kursuose, seminaruose tobulinant kvalifikaciją vaikų gerovei užtikrinti.

* Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaiko ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais.

* Tobulinti darbą su specialiųjų poreikių vaikais parenkant mokomąją medžiagą, atitinkančią vaiko galimybes ir amžių.

* Pritaikyti švietimo programas vaikams, turintiems SUP.

* Informuoti pedagogų tarybą apie specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, jo rezultatus.

 Laukiami rezultatai:

*  Bus sukurta palankesnė ir saugesnė aplinka vaiko ugdymuisi;

* Padidės specialiųjų poreikių ir gabių vaikų atpažinimo ir pagalbos efektyvumas.

* Pedagogai įgis daugiau žinių darbui su netinkamo elgesio, psichologinių, socialinių problemų turinčiais vaikais.

* Pagerės prevencinės veiklos efektyvumas.

* Bus efektyviai įveiktos darželyje įvykusios krizinės situacijos.

 

Parašykite komentarą