Asmens duomenų apsauga

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Duomenų subjektų prašymų susipažinti su duomenimis forma

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomenduojama forma

UGDYTINIŲ IR UGDYTINIŲ ATSTOVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Vaikų privatumo apsauga internete

Privatumo politika

https://www.esablonai.lt/privatumas

Vilniaus rajono Valčiūnų vaikų lopšelyje-darželyje paskirtas Duomenų apsaugos pareigūnas

      Informuojame, kad įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Vilniaus rajono Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio Duomenų apsaugos pareigūno pareigas vykdys mokytoja dirbanti pagal IUP (ikimokyklinio ugdymo programa) Diana Dovkša.

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu, Vilniaus rajono Valčiūnų vaikų lopšelio- darželio  Duomenų apsaugos pareigūnas vykdys užduotis nurodytas reglamente.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į Vilniaus rajono Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio   duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atliekančią mokytoją Dianą Dovkšą, tel. 85 2493139; el.paštas: diana.dovksa@gmail.com.

Parašykite komentarą