Asmens duomenų apsauga

Vilniaus rajono Valčiūnų vaikų lopšelyje-darželyje paskirtas Duomenų apsaugos pareigūnas

      Informuojame, kad įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Vilniaus rajono Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio Duomenų apsaugos pareigūno pareigas vykdys mokytoja dirbanti pagal IUP (ikimokyklinio ugdymo programa) Diana Dovkša.

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu, Vilniaus rajono Valčiūnų vaikų lopšelio- darželio  Duomenų apsaugos pareigūnas vykdys užduotis nurodytas reglamente.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į Vilniaus rajono Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio   duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atliekančią mokytoją Dianą Dovkšą, tel. 85 2493139; el.paštas: duomenu.apsauga@darzelis.valciunai.vilniausr.lm.lt diana.dovksa@gmail.com.

Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-01-10, AD-2

PRIVATUMO POLITIKA

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS

Duomenų subjektų prašymų susipažinti su duomenimis forma

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomenduojama forma

UGDYTINIŲ IR UGDYTINIŲ ATSTOVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Parašykite komentarą